Kết quả chứng nhận VietGAP 6 tháng đầu năm 2017

Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017, các tổ chức chứng nhận VietGAP đã cấp Giấy chứng nhận cho 306 cơ sở với diện tích 2.720 ha, cảnh cáo 40 cơ sở, đình chỉ hiệu lực của 42 Giấy chứng nhận, hủy bỏ hiệu lực của 157 Giấy chứng nhận.

Đến ngày 30/6/2017 hiện có 1.390 cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực với 18.235,81 ha, trong đó cà phê là 127 ha, chè là 1.933,76 ha, lúa là 993,53 ha, quả là 10.796,03 ha, rau là 4.385,49 ha.