Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Chi tiết về Thông tư số 50/2016/TT-BYT được đăng tải trong mục "Văn bản pháp luật".