kết quả áp dụng VietGAP năm 2016

1. Ban hành chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP tại các địa phươngTrong năm 2016 một số địa phương đã ban hành chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP trên cơ sở Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản như: 
- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định về mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bản tỉnh Hậu Giang;
-  Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố HCM ban hành kèm theo QĐ số 21/2015/QĐ-UBND.
2. Kết quả chứng nhận VietGAP
Đến hết năm 2016 có 1.516 cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực, trong đó rau là 666 cơ sở (4.354,91ha), quả là 714 cơ sở (12.614,92ha); chè là 107 cơ sở (2.806,5ha), lúa là 27 cơ sở (1.317,88ha) và cà phê là 2 cơ sở (32ha).
Bên cạnh đó các tổ chức chứng nhận VietGAP đã tiến hành đình chỉ 11 giấy chứng nhận và hủy bỏ hiệu lực của 33 giấy chứng nhận đối với các cơ sở không đảm bảo theo yêu cầu của VietGAP.