Kết quả áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt năm 2015

1. Kết quả trong năm 2015

a) Văn bản chỉ đạo sản xuất:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 4544/CT-BNN-BVTV ngày 09/6/2015 về việc tổ chức công tác bảo vệ thực vật để sản xuất rau, chè an toàn.

b) Tại một số địa phương đã ban hành các chính sách khuyến khích áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong lĩnh vực trồng trọt như:

- Tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2015 - 2020.

- Tp. Hồ Chí Minh: Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang Ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tỉnh Sơn La: Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

 c) Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt: Thực hiện Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT), trong năm 2015 Cục Trồng trọt đã chỉ định 03 tổ chứng chứng nhận VietGAP, tổng số tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt được chỉ định theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT là 23 tổ chức.

d) Cục Trồng trọt đã tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo cho 68 người lấy mẫu đất, nước, rau, quả tươi.

e) Kết quả chứng nhận

- Đến hết tháng 12 năm 2015, diện tích cấp Giấy chứng nhận VietGAP (Giấy chứng nhận đang còn hiệu lực) 24.231,45 ha, trong đó:

+ Rau 3.152,16 ha (758 cơ sở sản xuất); 

+ Quả 13.776,30 ha (740 cơ sở sản xuất);

+ Lúa 668,6 ha (16 cơ sở sản xuất);

+ Chè 6.482,39 ha (115 cơ sở sản xuất);

+ Cà phê 152 ha (05 cơ sở sản xuất).

Một số tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất an toàn tập trung như: Sản xuất rau ở Lâm Đồng (diện tích chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực là 1.265,83 ha), thanh long ở Bình Thuận (diện tích chứng nhận VietGAP là 9.102,32 ha), vải thiều ở Bắc Giang (diện tích chứng nhận VietGAP là 1.124,42 ha), chè ở Yên Bái (diện tích chứng nhận VietGAP là 3.382,67 ha). 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

- Giám sát hoạt động của các tổ chức chứng nhận VietGAP đã chỉ định;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, cấp Giấy chứng chỉ người lấy mẫu đất, nước, rau quả tươi.

- Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) - Lĩnh vực trồng trọt;

- Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng GAP và sản xuất có chứng nhận 4C, UTZ Certified, Rainforest Alliances trong sản xuất trồng trọt, đặc biệt trên rau, quả, chè, lúa gạo, cà phê, tiêu, ca cao…