Cơ sở Sản xuất có GCN NN Hữu cơ

Tên cơ sở:
Loại Chứng nhận
Tỉnh
Đối tượng trồng