Cơ sở Sản xuất có GCN Hợp Quy

Tên cơ sở:
Loại Chứng nhận
Tỉnh
Đối tượng trồng