Hướng Dẫn sử dụng Website

Để tiện trong việc tra cứu và sử dụng Website, quý công ty & tổ chức chứng nhận có thể tải bản hướng dẫn sử dụng Website (Phần dành cho TCCN) để thực hành & nắm được các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.


Download