Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\ND67CP. sua doi ND 127 va ND 132.doc'.

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 67/2009/NĐ-CP Loại tài liệu:
C.Q ban hành CHÍNH PHỦ Ngày ban hành 03/08/2009
Tác giả CHÍNH PHỦ Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá