Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT50 san pham nhom 2 ( sua doi).doc'.

TT Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 50 /2010/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày ban hành 30/08/2010
Tác giả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn