Hướng dẫn bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 1024/HD-TT-QLCL Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Cục Trồng trọt Ngày ban hành 06/05/2013
Tác giả Cục Trồng trọt Ngày đăng 23/07/2015
Đăng công báo 23/07/2015 Hiệu lực đến 23/07/2016
Tóm tắt nội dung:
BỘ NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT

___________________

Số:   1024  /HD-TT-QLCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày   06    tháng  5 năm 2013

HƯỚNG DẪN

Bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt

 

              Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP);

Cục Trồng trọt hướng dẫn bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn cho các chuyên gia đánh giá VietGAP về lĩnh vực trồng trọt có bằng tốt nghiệp đại học ở lĩnh vực khác như sau:

1. Môn học và số tiết

Chuyên gia đánh giá phải học bổ sung và được cấp Chứng chỉ 7 môn học với số tiết học như sau:

TT

Môn học

Số tiết

Ghi chú

1

Cây trồng

60

4 trình

2

Trồng trọt đại cương

30

2 trình

3

Bệnh cây nông nghiệp

30

2 trình

4

Côn trùng nông nghiệp

30

2 trình

5

Thuốc Bảo vệ thực vật

30

2 trình

6

Phân bón

30

2 trình

7

Quản lý dịch hại tổng hợp

30

2 trình

2. Cơ sở đào tạo: Chuyên gia đánh giá liên hệ với một trong số các trường Đại học sau để đăng ký đào tạo và cấp Chứng chỉ:

- Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên: Tổ 10 - xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.3.855.56.

- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Điện thoại:0438.276.346.a Lâm - Hà Nội - Nam.
Điện thoại: - Trường Đại học Nông lâm Huế: 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Điện thoại: 054 3522 535.

- Trường Đại học Tây Nguyên: 567- Lê Duẩn - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 05003.853.507.

- Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 38.963.350 – 38.974.716.

- Trường Đại học Cần Thơ: Khu II, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 0710 3838 237().

 

Nơi nhận:

- Các t chc chng nhn VietGAP;

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, QLCL

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

                            (đã ký)

 

Phạm Đồng Quảng

 

2