Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-20-0007 Số điện thoại 0979 800522
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất VietGAP Chi Lăng Địa chỉ , Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn
Chủ cơ sở sản xuất Anh Chung Đối tượng Quả (Na)
Tổng diện tích (ha) 30 Sản lượng dự kiến(Tấn) 300
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/08/2018 Ngày hết hạn 03/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO