Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0022 Số điện thoại 0918856996
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác sản xuất Thanh Long An Phú Thuận Địa chỉ Hòa Thạnh, An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác sản xuất Thanh Long An Phú Thuận Đối tượng Quả (Thanh Long)
Tổng diện tích (ha) 5,65 Sản lượng dự kiến(Tấn) 165
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO