Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-13-80-0003 Số điện thoại 0919681719
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Thanh Long Tầm Vu Địa chỉ , thị trấn Tấm Vu, Châu Thành, Long An
Chủ cơ sở sản xuất Trương Quang An Đối tượng Quả (Thanh long)
Tổng diện tích (ha) 22,83 Sản lượng dự kiến(Tấn) 913
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang