Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0028 Số điện thoại 0985383689
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Dịch vụ Nông Nghiệp Bắc An Địa chỉ Cổ Mệnh, Bắc An, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Dịch vụ Nông Nghiệp Bắc An Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 150
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO