Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0026 Số điện thoại 0973001226
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp Bến Tắm- Nhóm 1 Địa chỉ Trại Quan, Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp Bến Tắm- Nhóm 1 Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 5,02 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO