Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-30-0036 Số điện thoại 01694326531
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 5 - Thanh Sơn Địa chỉ , Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Đức Hanh Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 4,23 Sản lượng dự kiến(Tấn) 63,45
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1