Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-24-0008 Số điện thoại 0914655841
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa Địa chỉ , Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Thiết Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 97,18 Sản lượng dự kiến(Tấn) 971,8
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1