Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-30-0032 Số điện thoại 01676139719
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 3 Địa chỉ , Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Hòa Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 5,1084 Sản lượng dự kiến(Tấn) 76,63
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1