Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-30-0031 Số điện thoại 0978005493
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 2 Địa chỉ , Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Thị Thủy Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 5,1477 Sản lượng dự kiến(Tấn) 77,26
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1