Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0053 Số điện thoại 0987 919139
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa ấp Phước Hội xã Phước Chỉ huyện Trảng Bàng Địa chỉ , Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Thanh Hồng Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 33,6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 504
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/04/2018 Ngày hết hạn 22/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO