Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0045 Số điện thoại 01667 923697
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP Trâm Vàng 1 Địa chỉ , Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Lê Hiệp Hòa Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 29,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 394,8
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/04/2018 Ngày hết hạn 22/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO