Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0032 Số điện thoại 0913 650380
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP số 02 xã Trí Bình năm 2017 Địa chỉ , Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Bùi Văn Tất Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 24,6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 369
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/03/2018 Ngày hết hạn 05/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO