Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-03-17-0008 Số điện thoại 0973524503
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng Địa chỉ Xóm Đại Đại Đồng, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Vũ Xuân Oanh Đối tượng Quả (Bưởi)
Tổng diện tích (ha) 21,536 Sản lượng dự kiến(Tấn) 646,07
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)