Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-03-17-0006 Số điện thoại 01695029373
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Hùng Phong Địa chỉ Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Phong Đối tượng Quả (Cam (CS1, V2, Canh))
Tổng diện tích (ha) 38,54 Sản lượng dự kiến(Tấn) 900
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/01/2018 Ngày hết hạn 03/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)