Danh sách liên hệ

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email

Cơ quan: Cục Trồng trọt

Trần Thế Tưởng Phó trưởng phòng (024) 3737.9164 tuonguq@gmail.com