Danh sách liên hệ

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email

Cơ quan: Cục Trồng trọt

Lê Ngọc Nam Chuyên viên 04 3734 7461; DĐ: 0989 666 720 vietgaptrongtrot@gmail.com